Κάθε Σάββατο: 9:30 – 10:30

Αγόρια (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού)

10:30 – 11:30

Μικτό (Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού)

11:30 – 12:30

(Προσχολική ηλικία)

 

Κάθε Κυριακή: 10:30 – 11:30

Κορίτσια (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού)