ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

1. Πιστοποιητικά αγαμίας από την ενορία κάθε μελλονύμφου, στα οποία να αναγράφεται ο βαθμός του γάμου και σε ένα από αυτά τουλάχιστον το άσχετον της συγγενείας.

-Εάν ο/η μελλόνυμφος κατάγεται από άλλη Ιερά Μητρόπολη, το πιστοποιητικό αγαμίας πρέπει να είναι επικυρωμένο από την οικεία Ιερά Μητρόπολη.

-Εάν ο/η μελλόνυμφος κατάγεται από Ιερά Μητρόπολη άλλης χώρας, το πιστοποιητικό αγαμίας πρέπει να επικυρωθεί από την Ιερά Σύνοδο.

-Εάν ο/η μελλόνυμφος είναι αλλοδαποί, καταγόμενοι από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απαιτείται άδεια παραμονής τους.

-Τα πιστοποιητικά αγαμίας Τύπου Β΄ πρέπει να συνοδεύονται με απλή υπεύθυνη δήλωση του/της μελλονύμφου.

-Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η μελλόνυμφος έρχονται σε δεύτερο ή τρίτο γάμο, οφείλει να προσκομίσει ο κάθε ένας το Πιστοποιητικό Αγαμίας και το Διαζευκτήριό του, όπου θα αναγράφεται επάνω η ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ».

-Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η μελλόνυμφος προέρχεται εκ χηρείας, οφείλει να καταθέσει μαζί με το πιστοποιητικό αγαμίας του, α) ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου και β) πιστοποιητικό τελέσεως του προηγούμενου γάμου του/της, οπού θα φαίνεται ο βαθμός του γάμου.

2. Παράβολο χαρτοσήμου 15 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο ή Διπλότυπο Γάμου αξίας 18 ΕΥΡΩ, και όχι απλό παράβολο.

3. Απόκομμα ημερησίας εφημερίδος δημοσιεύσεως του γάμου τους.

4. Δελτία Αστυνομικών Ταυτοτήτων για την επιβεβαίωση των στοιχείων των μελλονύμφων, καθώς και για την συμπλήρωση της Δηλώσεως τελέσεως γάμου και του προσδιορισμού επωνύμου των παιδιών τους.

-Σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι έχουν ήδη τελέσει Πολιτικό Γάμο, οφείλουν να προσκομίσουν Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, όπου θα φαίνεται και ο βαθμός γάμου τους.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του παιδιού.

2. Δελτία Αστυνομικών Ταυτοτήτων των γονέων.

3. Εάν οι γονείς κατοικούν σε άλλη ενορία, απαιτείται μεταβίβαση βαπτίσεως από τον εφημέριο τους. Για τη μεταβίβαση χρειάζεται η Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως.

4. Σε περίπτωση απουσίας από τη βάπτιση ενός εκ των δύο γονέων, απαιτείται για την ονοματοδοσία έγγραφη συγκατάθεση του, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του.

Μετά τη βάπτιση, ο ιερεύς θα εκδώσει ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ, την οποία οι γονείς πρέπει να καταθέσουν στο Ληξιαρχείο του Δήμου γεννήσεως του παιδιού, εντός 90 ημερών, προς αποφυγή διοικητικού προστίμου.